Oskard

Oskard, czyli coroczny konkurs na najwytrwalszego i najaktywniejszego Galernika

 

Do pobrania oficjalna tabela konkursu Oskard w latach 2006-2013 oraz aktualny stan w rywalizacji w 2014 roku (poszczególne zakładki w formacie MS Excel).

REGULAMIN KONKURSU „OSKARD”

I. Cele konkursu:

1.Wyłonienie najwytrwalszego i najaktywniejszego Galernika.
2.Popularyzacja biegania wśród członków KB Galeria.
3.Propagowanie startów w barwach KB Galeria.
4.Integracja zawodników KB Galeria.
5.Kontynuacja tradycji KB Galeria.

II. Czas trwania konkursu:

Konkurs trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.

III. Ogólne zasady konkursu:

1.Konkurs polega na „zaliczaniu” kilometrów startowych.
2.Zaliczanie polega na udziale w imprezach biegowych i innych, określonych w punkcie VI niniejszego regulaminu.
3.Każdy uczestnik konkursu ma nieograniczony wgląd do regulaminu, z którym może się zapoznać na stronie internetowej www.kbgaleia.pl.
4.Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu.
5.Ranking uczestnika konkursu będzie sumą kilometrów ze wszystkich startów podczas trwania konkursu w danym roku kalendarzowym.
6.Po zakończeniu konkursu wszelkie uwagi i zastrzeżenia należy zgłaszać prowadzącym ranking najpóźniej do 31 stycznia.

IV. Zaliczanie kilometrów startowych:

1.O zaliczeniu konkretnej liczby kilometrów startowych decyduje oficjalny komunikat z imprezy, w której udział brał uczestnik konkursu.
2.Podstawą do zaliczenia kilometrów z danej imprezy jest jej zgodność przynajmniej z jednym postanowieniem punktu VI regulaminu Oskarda.
3.Uczestnik konkursu ma obowiązek zgłaszać prowadzącym ranking udział w imprezach, w których brał udział.
4.Zgłaszajc imprezę, w której wziął udział uczestnik konkursu należy podać jej datę, nazwę i miejsce rozgrywania oraz liczbę kilometrów startowych.
5.Każdy uczestnik konkursu ma prawo interweniować jeżeli kilometry z imprezy, w której brał udział nie zostały mu zaliczone do rankingu.
6.Wszelkie spory związane z zaliczeniem, lub nie zaliczeniem liczby kilometrów startowych będą rozstrzygane przez wszystkich uczestników konkursu poprzez jawne głosowanie.

V. Udział w konkursie:

1.Uczestnikami konkursu są wszyscy zawodnicy i zawodniczki KB Galeria Warszawa, którzy automatycznie zostają wpisani do rywalizacji.
2.Każdemu zawodnikowi przysługuje prawo wycofania się w dowolnej chwili z rywalizacji.
3.Uczestnik konkursu, który przestaje być członkiem KB Galeria zostaje zawieszony w rywalizacji, ale liczba zaliczonych przez niego kilometrów startowych zostaje uwzględniona w końcowej klasyfikacji.
4.W konkursie mogą brać udział osoby spoza KB Galeria ale tylko w przypadku jednomyślnej aprobaty wszystkich zawodników KB Galeria biorących udział w konkursie.

VI. Rodzaje imprez, na których można zaliczać kilometry startowe:

1.Biegi uliczne,
2.Biegi na bieżni,
3.Biegi górskie,
4.Biegi lub marsze na orientację,
5.Biegi z psem, w tym Cani-Cross,
6.Triathlon (zaliczeniu kilometrów startowych podlega tylko liczba kilometrów biegu),
7.Duathlon (zaliczeniu kilometrów startowych podlega tylko liczba kilometrów biegu),
8.Rajdy przygodowe(zaliczeniu kilometrów startowych podlega tylko liczba kilometrów biegu),
9.Marszobiegi górskie,
10.Bieg w sztafecie (zaliczana liczba kilometrów startowych biegu w części przebiegniętej przez danego uczestnika),
11.Wszelkie inne imprezy, w których etap lub ich część polega na przebiegnięciu a pozostały dystans pokonywany jest pieszo (zaliczeniu kilometrów startowych podlega tylko liczba kilometrów biegu),
12.Imprezy charytatywne, w których dystans pokonywany jest pieszo,
13.Inne imprezy piesze, które zostaną uznane po głosowaniu jawnym przez wszystkich zawodników KB Galeria biorących udział w konkursie.

VII. Klasyfikacja:

1.Zwycięzcą konkursu na najwytrwalszego galernika zostaje zawodnik/zawodniczka, który/-a zaliczy w danym roku rozgrywania konkursu najwięcej kilometrów i metrów startowych, zwanych dalej kilometrami startowymi.
2.Zwycięzcą konkursu na najaktywniejszego galernika zostaje zawodnik/zawodniczka konkursu, który/-a będzie miał/-a największą ilość zaliczonych startów.
3.Podczas rywalizacji prowadzona będzie klasyfikacja generalna dla wszystkich uczestników konkursu mających minimum jeden start na koncie.
3.Po zakończeniu rywalizacji, poza klasyfikacją generalną zostanie dokonana również odrębna klasyfikacja dla kobiet i mężczyzn (nie dotyczy konkursu na najaktywniejszego galernika)
4.W przypadku równej liczby startów o wyższym miejscu w klasyfikacji na najaktywniejszego galernika decyduje większa liczba zaliczonych kilometrów startowych.

VIII. Nagrody:

1.Zwycięzca konkursu otrzymuje w posiadanie na pierwszym klubowym spotkaniu w roku następującym po zakończeniu rywalizacji nagrodę przechodnią – OSKARDA.
2.Nagrody wręczane są także dla trzech pierwszych osób w kategorii kobiet i mężczyzn.
3.Na Oskardzie umieszcza się tabliczkę z oznaczeniem imienia i nazwiska zwycięzcy oraz liczbę zaliczonych kilometrów startowych oraz rok konkursu.
4.Nagrody zostaną ufundowane ze środków własnych Klubu Biegacza Galeria Warszawa.

IX. Postanowienia końcowe:

1.Bieżący ranking będzie publikowany na stronie internetowej www.kbgaleria.pl.
2.Aktualizacja rankingu dokonywana będzie nie rzadziej jak co dwa miesiące.
3.Za prowadzenie rankingu odpowiedzialny: Grej, pomocnicy; AnKa, tomir.
4.Za aktualizację rankingu na stronie www – odpowiedzialny: mbucz .
5.Patronat nad prawidłowym przebiegiem konkursu sprawuje Prezes KB Galeria.
6.Zmian w regulaminie można dokonać jedynie po zakończeniu rywalizacji ale nie później jak do 31 stycznia.